ทิศทั้งแปด

ทิศตะวันออก    บูรพา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้     อาคเนย์

ทิศใต้  ทักษิณ

ทิศตะวันตกเฉียงใต้   หรดี

 ทิศตะวันตก  ประจิม

 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   พายัพ

 ทิศเหนือ  อุดร

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  อิสาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>