การตั้งชื่อ

การตั้งชื่อตามตำราโหราศาสตร์ไทยที่มีแบบแผนมาแต่

โบราณ ท่านบูรพาจารย์มีประเพณีนิยม คือ ให้ตั้งตามหลัก

มหาทักษา ซึ่งท่านได้แบ่งอักษรวรรคตามวันเกิดของบุคคล

เอาไว้ แล้วเรียกขานอักษรวรรคเหล่านั้นไว้ว่า

บริวาร  อายุ เดช  ศรี  มูละ  อุตสาหะ  มนตรี  กาลกิณี

ซึ่งท่านให้ความหมายอักษรวรรคต่างๆดังนี้

บริวาร     หมายถึง  จะมีบริวาร ข้าทาสใช้สอยที่ดี

อายุ           ,,      จะมีอายุยืน สุขภาพพลานามัยที่ดี

เดช           ,,      จะมีอำนาจ เกียรติ มีคนยำเกรง

ศรี            ,,      จะเป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งปวง

มูละ          ,,       จะเป็นผู้มีฐานะมั่นคง เป็นเศรษฐี

อุตสาหะ     ,,        จะเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง ไม่เกียจคร้าน

มนตรี        หมายถึง จะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู

กาลกิณี         ,,     ความหายนะ ความเสื่อมเสีย อุปสรรคต่างๆ

หากตั้งชื่อเอาอักษรวรรคใดนำหน้า ก็จะเกิดผลต่างๆ

ตามความหมายนั้นๆ เช่นเอาอักษรวรรคมูละ  ก็จะมีหลักฐาน

บ้านช่องที่ดี เป็นต้น การนับอักษรวรรคผู้เกิดวันใดอักษร

วรรคนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร ท่านมีแผนภูมิมหาทักษาสำเร็จ

วางแบบไว้ดังนี้

แผนภูมิมหาทักษาสำเร็จ

ตัวเลขที่ปรากฏในแผนภูมินี้ท่านแทนค่าไว้ เลข ๑ แทนคน

เกิดวันอาทิตย์   เลข ๒ แทนคนเกิดวันจันทร์  เลข ๓แทนคน

เกิดวันอังคาร    เลข ๔ และเลข ๘ แทนคนเกิดวันพุธ

เลข ๕ แทนคนเกิดวันพฤหัสบดี  เลข  ๖ แทนคนเกิดวันศุกร์

เลข ๗ แทนคนเกิดวันเสาร์ เมื่อทราบแผนภูมิเป็นดังนี้

ท่านเกิดวันใดให้เริ่มนับอักษรวรรคนั้นเป็นวรรคบริวาร

เป็นวรรคแรก แล้วนับเวียนไปทางขวา  ไปตามเข็มนาฬิกา

เป็นวรรคต่อไป เช่น เกิดวันอาทิตย์ก็นับบริวารที่เลข ๑

วรรคอายุ เลข ๒  วรรคเดช เลข ๓  วรรคศรี เลข ๔

วรรคมูละ เลข ๗  วรรคอุตสาหะ เลข ๕  วรรคมนตรี เลข ๘

วรรคกาลกิณี เลข ๖ เป็นต้น แม้ในท่านผู้เกิดวันอื่นก็ให้เริ่ม

บริวาร ณ ตัวเลขวันของท่านแล้ววนตามเข็มนาฬิกาทุกวันไป

คติโบราณนั้นเกิดวันใดท่านมักเอาอักษรวันนั้นตั้งชื่อเสมอ

คล้ายวิธีการตั้งฉายาพระภิกษุ  ท่านกล่าวว่าจะให้ผลตามนั้น

หรือบางตำราท่านสั่งให้ใช้อักษรที่เป็นวรรคเดช ในบุรุษเพศ

อักษรที่เป็นวรรคศรี ในสตรีเพศ  แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้

อักษรในวรรคศรีหรือมนตรี  นำหน้าไว้ก่อนแหละดี ทั้งบุรษ

และสตรี อย่งน้อยที่สุดก็ให้ดาวอายุของเจ้าชะตาเป็นศรี

หรือมนตรีของชื่อ จะได้มีสุขภาพที่ดี มีพลังกายต่อสู้ดิ้นรน

ต่อไป ดังคำพระว่า อะโร  คะยา  ปรมา ลาภา  ความไม่มีโรค

เป็นลาภอันประเสริฐ

การตั้งชื่อให้ถูกต้องได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  แก้ไขดวงได้แท้

จริง ต้องทราบดวงของเจ้าชะตาเสียก่อน จึงจะสมบูรณ์แบบ

การตั้งชื่อที่ดีและถูกต้องนั้น     อักษรที่ใช้นำหน้านั้นมี

ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้นให้ท่านได้เลือกสรรนำไปใช้

อยู่แต่ท่านต้องประสงค์ในสิ่งใด

ผู้เกิดวันอาทิตย์

๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  นำหน้า

๒)มีอายุยืน         ,,      ย ร ล ว ฤ ฦ         ,,

๓)มีชื่อเสียงดี       ,,      ด ต ถ ท ธ น         ,,

๔)มีเสน่ห์ดี         ,,      อ. และ สระทุกตัว   ,,

๕)มีหลักฐานดี      ,,      ก ข ค ฆ ง            ,,

๖)มีความขยัน      ,,      จ ฉ ช ซ ฌ ญ         ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ   ,,      ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ อ      ,,

อักษรที่ห้ามใช้  ส ศ ษ ห ฬ ฮ เป็นอักษรกาลกิณี

ผู้เกิดวันจันทร์

๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร     ย ร ล ว ฤ ฦ                นำหน้า

๒)มีอายุยืน              ,,       ส ศ ษ ห ฬ ฮ               ,,

๓)มีชื่อเสียงดี          ,,        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม       ,,

๔)มีเสน่ห์ดี             ,,        ก ข ค ฆ ง                   ,,

๕)มีหลักฐานดี        ,,        จ ฉ ช ซ ฌ ญ              ,,

๖)มีความขยัน         ,,        ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ              ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ    ,,        ด ต ถ ท ธ น                ,,

อักษรที่ห้ามใช้  อ. และ สระทุกตัว เป็นอักษรกาลกิณี

ผู้เกิดวันอังคาร

๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร     ส ศ ษ ห ฬ ฮ            นำหน้า

๒)มีอายุยืน              ,,       อ. และ สระทุกตัว       ,,

๓)มีชื่อเสียงดี          ,,        ย ร ล ว ฤ ฦ                 ,,

๔)มีเสน่ห์ดี             ,,        จ ฉ ช ซ ฌ ญ               ,,

๕)มีหลักฐานดี        ,,        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ              ,,

๖)มีความขยัน         ,,        ด ต ถ ท ธ น                ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ    ,,        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        ,,

อักษรที่ห้ามใช้  ก ข ค ฆ ง   เป็นอักษรกาลกิณี

ผู้เกิดวันพุธ

 ๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร   อ. และ สระทุกตัว           นำหน้า

๒)มีอายุยืน              ,,       ก ข ค ฆ ง                    ,,

๓)มีชื่อเสียงดี          ,,        ส ศ ษ ห ฬ ฮ               ,,

๔)มีเสน่ห์ดี             ,,        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ              ,,

๕)มีหลักฐานดี        ,,        ด ต ถ ท ธ น                ,,

๖)มีความขยัน         ,,        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ    ,,        ย ร ล ว ฤ ฦ                 ,,

อักษรที่ห้ามใช้  จ ฉ ช ซ ฌ ญ  เป็นอักษรกาลกิณี

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี

 ๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร        จ ฉ ช ซ ฌ ญ         นำหน้า

๒)มีอายุยืน              ,,        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ             ,,

๓)มีชื่อเสียงดี          ,,        ก ข ค ฆ ง                   ,,

๔)มีเสน่ห์ดี             ,,        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        ,,

๕)มีหลักฐานดี        ,,        ย ร ล ว ฤ ฦ                 ,,

๖)มีความขยัน         ,,        ส ศ ษ ห ฬ ฮ               ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ    ,,        อ. และ สระทุกตัว      ,,

อักษรที่ห้ามใช้  ด ต ถ ท ธ น  เป็นอักษรกาลกิณี

ผู้เกิดวันศุกร์

 ๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร       ด ต ถ ท ธ น           นำหน้า

๒)มีอายุยืน              ,,        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        ,,

๓)มีชื่อเสียงดี          ,,        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ              ,,

๔)มีเสน่ห์ดี             ,,        ส ศ ษ ห ฬ ฮ                ,,

๕)มีหลักฐานดี        ,,        อ. และ สระทุกตัว       ,,

๖)มีความขยัน         ,,        ก ข ค ฆ ง                     ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ    ,,        จ ฉ ช ซ ฌ ญ                ,,

อักษรที่ห้ามใช้  ย ร ล ว ฤ ฦ  เป็นอักษรกาลกิณี

ผู้เกิดวันเสาร์

 ๑)มีบริวารดี      ใช้อักษร         ก ข ค ฆ ง               นำหน้า

๒)มีอายุยืน              ,,        จ ฉ ช ซ ฌ ญ              ,,

๓)มีชื่อเสียงดี          ,,        อ. และ สระทุกตัว      ,,

๔)มีเสน่ห์ดี             ,,        ด ต ถ ท ธ น                ,,

๕)มีหลักฐานดี        ,,        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม        ,,

๖)มีความขยัน         ,,        ย ร ล ว ฤ ฦ                  ,,

๗)มีคนช่วยเหลือ    ,,        ส ศ ษ ห ฬ ฮ                ,,

อักษรที่ห้ามใช้  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  เป็นอักษรกาลกิณี

ท่านเกิดวันใด ต้องการความสำเร็จในด้านใด

ก็ใช้วิจารณาญาณของท่านไตร่ตรองเลือกเฟ้นอักษรนำหน้า

หมายเหตุ การตั้งชื่อเล่น ท่านจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ แต่ขออย่า

ให้มีอักษรในวรรคที่เป็นกาลกิณีของวันเกิดของท่านเท่านั้น

ท่านใดต้องการตรวจสอบชื่อหรือต้องการให้ตั้งชื่อ

สำเร็จ ผู้ที่เกิดในวันต่างๆโปรดติดต่อ

อาจารย์ชาญนิศวร์ ชลธิชาชลาลักษณ์

โทร 081 -7427090

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>