พระแม่ทั้งเกล้าผู้ร่วมทำสงครามในกองทัพสวรรค์

มหาเทวี

๑.พระแม่ทุรคามหาเทวี

๒.พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

๓.พระแม่ลักษมี

๔.พระแม่สุรัสวดี

๕.พระแม่ธรณี

๖.พระแม่คงคา

๗.พระแม่กาลี

๘.พระแม่จามุณฑา(จามุนดา)

๙.พระแม่อัมพิกา

พระแม่ที่เข้าร่วมรบแต่มิได้ส่งขุนพลเข้าร่วมคุมเชิงใน

มนุษย์โลก

๑.พระแม่กาตยาณี

๒.พระแม่อิศราณี

๓.พระแม่มุณฑาธิณี

๔.พระแม่ภัทรกาลี

๕.พระแม่อิวะริตา

๖.พระแม่ไวษณวี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>