มนต์รักพระลอ

มนต์รักพระลอ

ซื้อน้ำมันจันทน์หอมจากสองเจ้า

เขียนยันต์เรียกนามวิกัป(คนทั้งสองหรือมากกว่านั้น)

ลงบนใบรักซ้อนภาวนาพระคาถาเสกใบรักซ้อน

สะสะสะสะ     สะสะสะสะ    สะสะสะสะ

ลอยใบรักซ้อนลงในน้ำมันจันทน์หอมเสกด้วย

พระคาถาเดิมอีก ๑๐๘ จบ

ลองทดสอบด้วยการใช้น้ำมันจันทน์หอมเสก

ทาหนูปล่อยเข้ากรงแมว

แมวกับหนูจะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทำร้ายกันเลยแล

เมียหลวงเมียน้อย ผัวกับชู้นอนร่วมเตียงเดียวกัน

โดยมิหึงหวงกันแล ฯ

สูตรลงยันต์แปดมุม

จัตตุโกญจา  มหายันตัง  สันตัง  วิกรึงคะเร

สูตรขมวดปิดยันต์ที่ปลายมุม

ยันตังสันตังวิกรึงคะเร

สูตรเชื่อมต่อปลายเส้นยันต์เข้าด้วยกัน

สนธิยันตังสันตังวิกรึงคะเร

สูตรวิกัปยันต์กันเสื่อมคลาย

นานูปฏิฐานัง  วุตตะโยอักคะโต

อุทาธะระอันใดจะเสื่อมคลายไปบ่อมิได้แล้ว

อายังอัฏสาพึกสะติ  ย่อมให้ตรึงติดอยู่ด้วยสูตรนี้

เสกตระกรุดด้วยพระคาถา

อัฏฐะอะระหันตา  พามานะ(นา) อุกะสะนะทุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>