ขั้นตอนการอัญเชิญองค์เทพประทับสู่องค์

กล่าวเชิญพระคาถาชุมนุมเทวดาแบบเต็ม

เตรียมดอกไม้ธูปเทียน(ค่าครู)ขึ้นพานครู 

พระคาถาอัญเชิญเทพประทับสู่องค์

(พระพรหม มหาเทพ มหาเทวี พระภูมิ ฯลฯ)

พะมะยะ มะอะอุ โอม

ด้วยเดชะพระบารมีมหาพรหม มหาเทพ  มหาเทวี

พระ… ของพระองค์ทรงมีพระเมตตาบารมี

แผ่ทิพย์อำนาจของพระองค์

ลงสู่องค์ (ภาพ) ของพระองค์

เพื่อให้เป็นที่ยึดมั่นในจิตใจ

ต่อผู้ที่เสื่อมใสศรัทธาในพระองค์

ได้นำไปสักการบูชาเพื่อศิริมงคล

ปกป้องคุ้มครองปัดเป่าภัยอันตราย

สรรพอุบาทว์จังไรทั้งหลาย

ของพระเมตตาบารมีเป็นที่พึ่ง

 คาถาเบิกเนตร

สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>